Aviso Legal

Obxecto
Coas presentes disposicións, o responsable do sitio web, A PEDRA S.C., pretende  informar a todos os usuarios do sitio web as condicións de uso do mesmo, así como dar cumprimento ás obrigacións legais pertinentes. Toda persoa que acceda á web www.tascaapedra.com, sendo considerado usuario, comprométese a cumprir o aquí presente, así como a calquera outra especificación legal que fose de aplicación.
A PEDRA S.C., resérvase o dereito para modificar calquera información contida na a súa páxina web sen contraer obrigación algunha de preaviso ou de poñer en coñecemento aos usuarios dita obrigación, entendéndose como suficiente coa simple publicación na web.

 

Datos identificativos
En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, seguidamente preséntanse os datos fiscais identificativos da denominación comercial Tasca a Pedra:
Razón Social: A PEDRA S.C.
Nome Comercial:  Tasca A Pedra
Domicilio Social: Rúa Hórreo Nº12º, Carballo, 15100, A Coruña
NIF: J15979560
Teléfonos: 981 70 04 68
Email: contacto@tascaapedra.com
Inscrición rexistral no Rexistro Mercantil: 
Nome do dominio: www.tascaapedra.com


Protección e uso de datos persoais
De acordo co disposto no Art. 5 e 6 da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, así como nos artigos 12, 14 e 18 do R.D. 1720/2007 do 21 de decembro, informámoslle que os seus datos persoais serán incorporados a un ficheiro baixo a responsabilidade da PEDRA S.C., coa finalidade de poder atender os compromisos derivados da relación que mantemos con Ud.
Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición (previstos nos artigos 15, 16 e 17 da LOPD, así como nos artigos 23 a 36 ambos inclusive do R.D. 1720/2007 do 21 de decembro, por medio de comunicación á seguinte dirección de correo electrónico contacto@tascaapedra.com ou mediante correo ordinario á seguinte dirección: Rúa Hórreo Nº12º, Carballo, 15100, A Coruña.
En cumprimento dos artigos 21 e 22 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, reguladora dos Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, informámoslle da posibilidade de utilizar a dirección de correo electrónico facilitada para remitirlle calquera tipo de información e/ou publicidade referente aos produtos e servizos ofrecidos pola Tasca A Pedra.
Igualmente, ten o dereito para revogar este consentimento de tratamento da súa dirección para tales fins mediante o envío dun email a contacto@tascaapedra.com, indicando o seu desexo de desistencia. Con iso, a súa dirección de correo electrónica será suprimida inmediatamente deste ficheiro.

Propiedade Intelectual e industrial
Todos os contidos, texto, información, deseños, gráficos, logosímbolo, fotografías, imaxes, código fonte, incluíndo a programación, edición e compilación deste sitio web, están protexidos pola lexislación española sobre os Dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial a favor da PEDRA S.C., ou no seu caso disponse de autorización ou licenza expresa por parte dos autores,   estando prohibida a súa copia, reprodución, comercialización, publicación total ou parcial, difusión, distribución, modificación, descompilación ou transformación, así como calquera outro dereito que ampare ao seu titular sendo independente o fin ao que se destine, sen unha solicitude previa de permiso por escrito ao prestador.
Do mesmo xeito, todos os dereitos que se derivan da propiedade intelectual están exclusivamente reservados pola PEDRA S.C. O usuario unicamente pode facer uso do seu contido e demais material de forma persoal e privada, quedando totalmente prohibida a utilización cun obxectivo comercial ou para cometer calquera actividade ilícita. 
A PEDRA S.C., velará polo cumprimento do anteriormente exposto xunto co compromiso dunha correcta utilización por parte do mesmo do contido na súa páxina web. Calquera uso non autorizado, infracción ou incumprimento das disposicións aquí presentadas e das contempladas na lei, dará dereito a exercitar todas as accións civís e penais correspondentes.
Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos á PEDRA S.C.,  e que puidesen aparecer neste sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, contando o prestador con autorización previa para a súa publicación e/ou difusión, e sendo devanditos propietarios os responsables en caso de calquera incidencia con respecto a tales contidos. Por tanto, recoñécese en exclusiva a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, e a súa aparición ou mención non implica responsabilidade algunha do prestador, nin apoio, recomendación ou patrocinio.
En caso de querer achegar unha suxestión ou observación sobre os contidos desta páxina web ou sobre posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, pode poñerse en contacto connosco na seguinte dirección de correo electrónico: contacto@tascaapedra.com.


Responsabilidades
A PEDRA S.C., non se fai responsable, en ningún caso, da información publicada na web sempre que fose introducida, modificada ou programada por un terceiro alleo ao mesmo, e dos danos ou prexuízos de calquera natureza que esta puidese ocasionar, tales como a falta de dispoñibilidade da web, os erros ou omisións de contidos, os programas daniños nos contidos ou a transmisión de virus a pesar de que se adoptou as medidas correctivas necesarias.
Tampouco se fai responsable da información que facilitan ou fornecen outras empresas a través desta web ou que figuran nela, nin daqueles contidos que figuren en webs alleas ou externas resultantes do redireccionamiento [accesibles a través dunha redirección] desde esta páxina. Na devandita circunstancia, o prestador comprométese á a retirada inmediata de calquera contido ou redirección que vulnere a lexislación nacional ou internacional, os dereitos de terceiros, a moral ou a orde pública,  poñendo en coñecemento das autoridades competentes o obxecto de controversia se fose necesario.
Do mesmo xeito, non se fai responsable da información, contidos e comentarios vertidos por terceiros que poidan ser visualizados na web ou redes sociais do prestador, nin tampouco daqueles que a través de medios sen vinculación directa nos que se poida publicar de forma independente, fagan referencia ou  falen en nome do prestador,  tales como chats, foros, blogues, redes sociais e páxinas webs, sen que haxa un consentimento previo por escrito por parte do mesmo. En todo caso,  en cumprimento do art. 11 e 16 da LSSI-CE, o prestador procederá, favorecerá ou colaborará na retirada ou bloqueo de calquera contido que quebrante a lexislación ou internacional, dereitos de terceiros,  a moral e a orde pública.
Non se entenderá como publicidade enganosa os erros que poidan atoparse na páxina web como resultado dunha actualización incompleta da información contida, ou por calquera outra acción de mantemento.  Tan pronto como sexa posible, A PEDRA S.C.. comprométese a solucionar ou corrixir calquera incidencia xurdida. De ningún xeito preténdese realizar publicidade enganosa polo que se pode garantir o compromiso a este respecto. 
Así mesmo, non se considerará como comunicación comercial aquela cuxo fin sexa formar e/ou informar, fidelizar e manter a relación contractual entre o cliente e A Pedra, e/ou aquelas derivadas do servizo que o cliente contratase. Neste sentido, A PEDRA S.C., comprométese a non enviar comunicacións con fin comercial sen ser identificadas previamente como tales, en cumprimento de Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de comercio electrónico.
En definitiva, o A PEDRA S.C. non se responsabiliza do incumprimento das normas aplicables e do uso dado á información contida nesta páxina web por parte dos usuarios no seu rexistro, acceso e navegación pola mesma.


Modificacións na páxina web
A PEDRA S.C., resérvase o dereito para modificar, engadir ou suprimir calquera tipo de contido e servizos que se presten a través da súa páxina web, así como a súa localización e/ou a forma na que son presentados, sen necesidade de previo aviso.